Reklamlar

Temmuz 2013 ‘te Turkcell Facebookta top 10 da 1 numara ……’

social

4.TurkcelI’in En Fazla Abonesi Olan İstanbul’un Dört bölgesinde Turkcell Markası Üzerine Bir Araştırma
Soru Formunun İçeriği

Soru formunda deneklere toplam 15 soru sorulmuştur.llk üç soru deneklerin özelliklerini tanımlamak amacıyla sorulmuştur.
İlk sorumuz deneklerin cinsiyetini belirlemek amacındadır.Cinsiyetiniz ?kapalı olarak denek davranışlarında cinsiyet farklılığının sonucu amacıyla sorulmuştur.
İkinci soruda sorumuz deneklerin yaşıdır.Belirli yaş gruplarına göre ayrılarak sorulan soruda yaş gruplarının faklılığını tesbit etmek istenmiştir.
Üçüncü sorumuzda, Eğitim durumu detaylı olarak sorulmuştur.Bütün deneklere sorulan kapalı uçlu bir sorudur.
Yine Dördüncü sorumuz gelir seviyesidir, kapalı uçlu bir soru olup gelir seviyesine göre tercihleri ortaya çıkarmaktadır.
Beşinci sorumuz Cep telefonu kullamyormusunuz ? Bu sorumuzda kapalı uçlu bir sorudur.
Altıncı soruda Aklınıza ilk gelen gsm operatörü firması nedir?Bu soruda ankette yönlendirme yapmamak için açık uçlu olarak sunulmuştur.
Yedinci sorumuz Sizce En İyi Hizmeti Hangi Gsm Operatörü Veriyor?Bu soruda Tüketici gözündeki en iyi hizmet veren operatörün tespiti amaçlanmıştır.
Sekizinci sorumuzda Deneklerin En ucuz gsm operatörü hangisidir? Sorusu sorularak tüketici gözünde hangisinin en ucuz operatör olarak algılandığı sorgulanmaktadır.
Dokuzuncu soruda Turkcell’i düşününce aklınıza gelen ilk cümle nedir? Yine açık uçlu sorulan bu sorumuzda amaç ,markanın sloganının kendiliğinden hatırlanma oranının belirlemektir.
Onuncu soruda Turkcell denince aklınıza ilk gelen görüntü nedir? Açık uçlu sorulan bu soruda amacımız Turkcell’in hedef kitlesi ile görsel olarak kullandığı görsel iletişim araçlarını ve bunların hedef kitlenin zihninde bıraktığı yer edinme oranını belirlemektir.
Onbirinci soruda Turkcell ile ilgili olarak bilgi edinme kanallarım öğrenmek amacıyla sorulmuştur.Turkcell ile ilgili bilgileri hangi kanaldan alıyorsunuz?Bu soruda açık uçlu cevap anahtarı kullanılmıştr.Özellikle gazete, tv gibi şıkların yanı sıra interaktif kanallarda şıklara konulmuştur.
Onikinci soruda Turkcell’in hangi hizmetlerini kullanıyorsunuz?Sorusu sorulmuş ve Turkcell’in en fazla kullanılan ürünleri olan Sms.MmsJntemet sitesi,Turkcell-im,Wap,Corbuss seçenekleri sorulmuştur.
Onüçüncü soruda açık uçlu bir soru sorarak Turkcell’in hizmetlerini nasıl buluyorsunuz ?
sorusu sorulmuştur cevap şıkları olarak çok kötü,kötü,orta,iyi,çok iyi seçeneklerinden biriyle değerlendirmeleri istenmiştir.
Ondördüncü soruda,Sizce Turkcell kurumsal bir makamıdır?Sorusu sorularak tüketici ve toplumun Turkcell markasını ne kadar kurumsal gördüğü konusu araştırılmıştır.
Onbeşinci soruda ,Daha önce kullandığınız bir operatör var mı ,değişikliği hangi operatöre geçerek yaptınız.? Sorusu açık uçlu olarak sorulmuştur.cevap seçenekleri Turkcell’den Avea ya, Turkcell’den Telsim’e,Telsim’den Turkcell’e, Telsim’den Avea’ya ,Avea’dan Turkcell’e, Avea ‘dan Telsim’e ,Hiç değiştirmedim.belirlenmiştir.
Onaltmcı soruda Hangi operatörleri kullanıyorsunuz? Sorusu sorularak Birden fazla operatörün kullanılıp kullanılmadı tesbit edilmeye çalışılmıştır.
anket1

4.2.1 Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı Bulgular ve Bulguların Değerlendirilmesi

Ankete Katılan Deneklerin Cinsiyet Dağılımı Cinsiyetiniz?

Yapılan anketteki bu soruda , Erkekler%71 ,Kadınlar %29 gibi bir sonuç alınmıştır.Ürün gruplarında cinsiyet açısından farklılık olmadığından cinsiyet seçeneği kota olarak belirlenmemiştir.

Ankete Katılan Deneklerin Yaş Dağılımı
Yaşınız?

Yapılan ankette Genç yaş grubu dediğimiz 20-26 yaş grubu %43,17 gibi oldukça önemli bir oranda çıkmıştır.%36,33 lük 15-20 yaş grubununda yüksek çıkması genç nüfus oranı yüksek olan ülkemizde gsm operatörlerinin ürün stratejileri açısından önemini göstermektedir.

Ankete Katılan Deneklerin Eğitim Dağılımı
Eğitiminiz?

Yapılan ankette %48,83 gibi yüksek kesimin üniversiteli olduğu ortaya çıkmaktadır.Bu sonuçlarda%0,17ile en düşük kullanımın İlkokul mezunlarında olduğunu görüyoruz.Yine bu sonuç Genç nüfusun aktif kullanıcı olduğunu gösteriyor.

Ankete Katılan Deneklerin Gelir Seviyesi Dağılımı

Yapılan anketteki bu soruda, %64 gibi önemli bir oranın gelir seviyesinin düşük olan 400-1000 ytl olduğu görülmektedir.%0,50’lik en düşük oran ise 2000-2500 ytl arası gelir seviyesi olmuştur.

Ankete Katılan Deneklerin Cep telefonu Kullanıyormusunuz Sorusu Cevap Dağılımı Cep Telefonu Kullanıyormusunuz.?

Yapılan anketteki bu soruda ,görülüyor ki %97,67 gibi Deneklerin çok büyük bir bölümü cep telefonu kullanıyor.%2,33 gibi bir kitle ise hiç kullanmamış.

Ankete Katılan Deneklerin Cep telefonu operatörü denince ,aklımza ilk gelen firma hangisidir? Sorusunun Cevap Dağılımı
Yapılan anketteki bu soruda ,73,33 gibi bir denek grubu ilk akla gelen firma olarak TurkcellT seçmiştir.lkinci olarak %15,67 olarak Telsim,Üçüncü olarak %6,67 oranla Avea ve%4,33 gibi bir oranla sektöre yeni giren Vodafone olmuştur.

Tablo:9 Ankete Katılan Deneklerin Sizce En İyi Hizmeti Hangi Gsm Operatörü Veriyor?Sorusunun Cevap Dağılımı

Yapılan anketteki bu soruda %56,83 ile Turkcell seçeneği birinci çıkmıştır.%21,67 ile Avea seçeneği ikinci çıkmıştır.%21,50 ile Telsim üçüncü çıkmıştır.

Ankete Katılan Deneklerin En ucuz gsm operatörü hangisidir? Sorusunun Cevap Dağılımı

anket2
Yapılan anketteki bu soruda %55 ile Avea seçeneği birinci çıkmıştır.%36,67 ile Telsim ikinci çıkrmştır.%8,33 ile Turkcell üçüncü çıkmıştır.
Tablo:ll Ankete Katılan Deneklerin TurkcelFi düşününce aklınıza ilk gelen cümle nedir?Sorusunun Cevap Dağılımı
anket3

Yapılan anketteki bu soruda ,%28 ile Turkcell reklamının sloganı birinci olmuştur.îkinci olarak %21,33 ile pahalı bir operator,Üçüncü olarak %18,50 ileYine bir Ürün reklamı olan Turkcell-im geldi,Dördüncü olarak %13,83 ile Kaliteli hizmet,Beşinci olarak %11,50 ile Selocan,Altıncı olarak %6,83 ile Celtipler olarak tercih edilmiştir.

Ankete Katılan Deneklerin Turkcell’le ilgili bilgileri hangi kanallardan alıyorsunuz?Sorusunun Cevap Dağılımı

Yapılan anketteki bu soruda ,%63,33 ile Tv seçeneği birinci çıkmıştır.%23 ile İnternet seçeneği ikinci olmuştur.%9,50 ile Sms seçeneği Üçüncü olmuştur.%4,17 ile Gazete seçeneği Dördüncü olmuştur.Dergi seçeneğine ise oy çıkmamıştır.

Ankete Katılan Deneklerin TurkcelFin hangi hizmetlerini kullanıyorsunuz? Sorusunun Cevap Dağılımı

Yapılan anketteki bu soruda %78,17 ile Sms seçeneği birinci çıkmıştır.%7,50 ile Mms seçeneği ikinci çıkmıştır.%1,67 ile Corbuss sonuncu çıkmıştır

GİRİŞ ;

Türkiye için büyük öneme sahip iletişim sektörünün öncü kuruluşunu bu sunumumuzda inceleyeceğiz.
Günümüzde artık ticaretin temel kavramları arasına giren marka,kuruluşlar için stratejik değer
taşımaya başlamıştır.Kurum markası kavramı, kuruluşların hedef kitleleri ile planlı ve uzun
vadeli iletişim kurmaları için temel şart halini almıştır.

İletişim yollarının çeşitlendiği ve hızlandığı günümüzde,özellikle gsm sektörü daha ön
plana çıkmaktadır.cep telefonlarının ihtiyaçtan daha çok saat,bilezik gibi bir aksesuar olduğu
gerçeği ile karşı karşıyayız.bugün cep telefonunun toplumun büyük bir kısmı tarafından
kullanılmasında ,insanlarm birbirleriyle iletişim halinde olmak isteği yatmaktadır.Turkcell
gibi kurumsal bir marka haline gelen kuruluşlar ,toplumun algısında yer etmiş durumdadır.
Özellikle bu kadar büyük bir hedef kitleyi hedef alan Turkcell’in, görsel kimlik
yaratımı ve çalışmalarının, bireyler ve toplum üzerindeki etkisinin nasıl sonuçlar yarattığını gözlemledik.

Turkcell’in Kısa Tarihi;

Türkiye’de GSM temelli mobil iletişim, Şubat 1994’te Turkcell’in hizmete girmesiyle başladı. 27 Nisan 1998’de T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile 25 yıllık GSM lisans anlaşması imzalayan Turkcell, abonelerine sunduğu mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin
çeşitliliğini, kalitesini ve buna bağlı olarak abone sayısını da artırarak gelişimini sürdürmüştür.
Kurulduğu günden bu yana, lisans bedeli de dahil olmak üzere, yurtiçerisinde, 31 Aralık 2005
itibarıyla, yaklaşık 4,7 milyar Amerikan doları yatırım yapan Turkcell’in, 31 Mart 2006 itibarıyla
28,7 milyon abonesi bulunmaktadır.
Hisseleri 11 Temmuz 2000’de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve New York
Stock Exchange’de (NYSE) eşzamanlı olarak işlem görmeye başlayan Turkcell, NYSE’ye kote
olan ilk Türk şirketi unvanını kazanmıştır.
Yurtdışında da yatırımları bulunan Turkcell’in Fintur aracılığıyla ve TeliaSonera ile ortak
olarak sahip olduğu Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova’daki iştirakleri 31 Aralık
2005 itibarıyla 6,1 milyon aboneye ulaşmıştır.
Turkcell, Türkiye’nin ve bölgenin lider operatörü konumuyla 2003 yılı başında GSM
Association Yönetim Kurulu’na girmiştir. 210 ülkeden 700’e yakın üyesi ve bu üyelerin temsil
ettiği 1,6 milyarın üzerinde abone ile, dünya mobil iletişim piyasasının yüzde 78’sini temsil eden
GSMA’nın 21 kişilik yönetim kurulunda Turkcell ile birlikte Vodafone, Orange, NTT DoCoMo,
AT&T Wireless gibi dünyanın dev GSM operatörleri de bulunmaktadır. Turkcell, uluslararası
GSM sektörünü yönlendiren, koordine eden ve operatörlerle cep telefonu üreticilerini, uygulama
gelişt iricilerini ve içerik/servis sağlayıcılarını aynı platformda buluşturan GSMA’deki
konumuyla, küresel gelişmeleri çok yakından takip etme ve yeni küresel stratejilerin
belirlenmesinde aktif rol alma olanağı bulmaktadır.
Turkcell, 31 Mart 2006 itibarı ile Türkiye coğrafyasının %78,48’ini kapsayarak toplam
nüfusun %96,58’ini, nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim merkezlerinin %100’ünü, bu
merkezlerde yaşayan nüfusun da %99,97’si kapsama alanı altına almış bulunmaktadır. 2.100’ün
üzerinde eğitimli ve uzman personeliyle, insana ve teknolojiye sürekli yatırım yapan Turkcell,
Kasım 1999’da hizmet kalitesi ve kalite yönetim anlayışıyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem
Belgesi almaya hak kazanmıştır. Türkiye’nin ISO 9001: 2000 belgeli ilk operatörü olan Turkcell,
gelişmelere paralel olarak iyileştirme çalışmalarını sürekli olarak yürütmektedir.
Kurulduğu günden bu yana mobil iletişim dünyasındaki yenilikleri, dünyayla eş zamanlı
olarak Türkiye’ye getiren ve abonelerine hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran, bilgiye kolay
erişim sağlayan hizmet ve ürünler sunmayı amaçlayan Turkcell, altyapı geliştirme çalışmalarını
bu yönde devam ettirmektedir.
Bir Marka Olarak Turkcell ;
Yukarıda detayları verilen ortaklık, Türkiye’de ciddi bir araştırma yaptırarak, firmanın
yeni kurulacak ismini Turkcell olarak belirlemiştir.
Firmanın isim, logo ve amblemi belirlenirken türk halkının fikirleri göz önünde
bulundurulmuş,geniş çaplı bir araştırma ile marka yaratmanın ilk adımı olan isim, logo ve
amblem konusunda bir karar verilmiştir.Uzun dönemli yatırım projeleri hayata geçirilmiş marka
tüm dünya üzerinde patentlenerek koruma altına alınmış ve markanın altında yeni ürünler
geliştirilerek ürün çeşitliliği arttırılmıştır.
Dünyanın en dinamik pazarı olan gsm sektöründe ,Turkcell Nevvyork borsasına katılan
ilk türk şirketi olmuştur. Doğru yatırım stratejileri ile halka açılarak, güven kazanan Turkcell
tüketici algısında yer etmiş bir marka haline gelmiştir.Tüketicinin algısında sektördeki
dengesizliklere rağmen kaliteli ve her yerde çeken operatör imajı ile yer etmiştir.
Fakat Turkcell’in rakiplerinin piyasada zayıf kalması sürekli üst yönetim değişiklikleri ve
buna bağlı yatırımlarının büyütülememesi ,Turkcell’in piyasada yalnız kalmasına sebeb olmuştur.
Günümüzde hızla gelişen gsm sektöründe kalıcı bir marka halini alan Turkcell izlediği görsel
reklam stratejisi ve sponsorluk çalışmaları ile türk halkının genelinde marka bilinirliğini oldukça
arttırmıştır.
Mart 2006 tarihinde AC Nielsen Araştıma şirketinin açıkladığı araştırma sonuçlarına göre
Turkcell gsm sektörünün lideri durumundadır. Aşağıdaki tabloda kategorilere göre lider markalar
ve belirtilme oranlan gösterilmektedir.

Turkcell’in Vizyonu,Misyonu ve Stratejisi ;

Turkcell şirket olarak vizyonunu Hayatı kolaylaştırmak ve zenginleştirmek ,Misyonunu
ise Değer yaratan iletişim çözümleriyle müşterilerimizi hayata bağlarız. Diyerek tanımlıyor
(www.turkcell.com.tr) Stratejik İş Önceliklerimiz
• Farklı müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik farklılaştırılmış hizmetler sunmak
• Karar süreçlerine hissedar beklentilerini yansıtmak, girişimciliği özendirmek
• Hedeflenen alanlarda pro-aktif davranarak pazara yön vermek
• Topluma duyarlı davranışlar sergileyerek kitlelerin güven ve desteğini sürekli kılmak
• Verimli, maliyet duyarlı, hızlı operasyonlar yürütmek
• İnsan kaynağımızı yüksek performanslı bir takım haline dönüştürmek
• Özellikle çalışma ortamında personele sağlanan hizmetler ile işlerin hızlı yürümesi
amaçlanmakta,aynı zamanda şirket çalışanlarının Şirketlerine olan bağlılıklarının
artırılması hedeflenmektedir.Turkcell genel müdürlükte sağlanan imkanlar ;
• Şirket ağına uzaktan erişim
• GPRS kullanımı
• EDGE destekli telefonlar
• TurkcellConnect Kart
• Dizüstü bilgisayarlar
• Mekan sınırlaması olmaksızın kablosuz (vvireless)çalışma olanağı

Turkcell’in Çalışma Ortamı ve İnsan Kaynakları Stratejisi

Turkcell’de planlı bir insan kaynakları çalışması yapılmakta ,beyin göçünün yaşandığı
ülkemizde şirkete bağlılık kavramı çatısı altında ,personel eğitimi ön plana
çıkartılmaktadır.Bunun için Turkcell Akademisi kurulmuştur.Akademinin Kuruluş Amacı
Nedir?Turkcell Akademi’nin ana kuruluş amacı, Turkcell’in stratejilerine ulaşmak için insan
kaynağını işleyen ve geliştiren bir eğitim yapısı yaratmaktır.Turkcell Akademi’nin kuruluş
amaçları arasında, geleceğe hazırlıklı olup, pazara yön vermek; tüm Turkcell ve iştiraklerine
hizmet eden bir gelişim merkezi olmak; kurum içindeki deneyimle kurum dışı profesyonelleri
biraraya getirerek “yüksek kaliteli” eğitim seviyesini yakalamak; merkezi yapının gücüyle tüm
Turkcell ve iştiraklerine maliyet avantajı sağlamak yer ahr.Turkcell Akademi, sunduğu
programlarla çalışanlarımızın verimliliğini ve performansını artırıp kişisel gelişime sürekli
destek vermeyi hedefliyor.(www.turkcell.com.tr)
Turkcell’in kurulduğu günden bugüne en önemli değerlerinden biri olan “insana yatırım” tüm
Turkcell bünyesinde değer kazanmıştır.
Turkcell Akademi, “Değer Zinciri” içerisinde yer alan tüm çalışanlarını, tedarikçilerini, bayilerini
ve müşterilerini eğit im ve gelişime yönelik olarak stratejik bir şemsiye altında birleştirerek,
stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla değer zincirinde yer alan tüm çalışanlara; teknik bilgi,
kişisel gelişim, yönetim ve liderlik başlıklarında bir çok program
hazırlıyor.Özellikle Turkcell gibi giderek büyüyen bir hizmet sektörü firmasında çalışan
memnuniyeti ve müşteri mennuniyeti kavramları ön plana çıkmaktadır.

Turkcell’de Marka için Performans Yönetimi

Bir markanın başarısındaki temel ölçüt markanın performansının ölçülmesidir. Özellikle hizmet sektörü kökenli firmalar için önemli olan kriterlere göre hazırlanan, bir yönetim sistemi geliştirmiş ve uygulamaya sokulmuştur.
Turkcell’de Performans Yönetim Sistemi; “İnsan kaynağını yüksek performanslı bir
takım haline dönüştürmek”şirket stratejik önceliğinden hareketle, belirlenmiş hedef ve
yetkinliklerle yönetim doğrultusunda iş performansının ölçülmesi ve bu konuda geribildirim
verilmesi süreci ve altyapıları bütünüdür.
Performans Yönetim Sistemi’nin temel amacı;
• Geri bildirim mekanizması oluşturmak,
• İş memnuniyetini artırmak,
• Çalışanların verimli çalışmasını sağlamak,
• Gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve çalışanın yeteneklerini geliştirmek,
• İşe alım sürecinin etkinliğini ölçmek,
• Kariyer planlaması ve
• Ödüllendirmedir

Turkcell’de kullanılan temel, yönetsel ve fonksiyonel yetkinlikler,
kurumun kültürü doğrultusunda belirlenmiş ve seviyelendirilmiştir.
Turkcell hedef kitlesine doğrudan ulaşmak, onlarla düzenli bir iletişim kurmak amacıyla,
sosyal sorumluluğunun da bilinciyle, topluma değer katacağına inandığı çeşitli etkinliklere
destek vermektedir. Turkcell’in bu faaliyetlerdeki amacı, eğitimden sağlığa, kültür-sanattan spora
geniş yelpazeli çalışmalarla kitlelere seslenmek, toplumun farklı kesimleriyle iletişim kurmak,
kamuoyunu bilgilendirmek, marka bilinci ve bilinirliği yaratmaktır.
Turkcell, sponsorluk faaliyetlerini, yaptırdığı pazar araştırmalarının sonuçlarına
dayanarak, müşterilerinden gelen talep ve isteklerle, iş hedeflerine ve kurumsal kültürüne uygun
olarak seçmektedir. Katkılarını; müzik, eğitim, sinema, resim, arkeoloji ile sektörel fuar ve
konferansların gerçekleştirilmesine yoğunlaştıran Turkcell, çeşitli Radyo ve TV programlarını da
desteklemektedir.

KARDELENLER-Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları ;

Turkcell, “Türkiye’de nitelikli insan kaynağı oluşturulmasına katkıda bulunma” vizyonuyla
“Kardelenler-Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” projesine destek veriyor. 28 Ağustos 2000
tarihinde Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Turkcell ve Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği tarafından düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan proje, Türkiye
genelinde, okuma azmi ve kararlılığı gösteren 5.000 kız öğrenciyi kapsamaktadır.
“Kardelenler” projesinde, ailelerinin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam
edemeyen kız çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, meslek sahibi, ufku açık “birey”ler
haline gelmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Gönüllüleri Vakfı :

Eğitim Gönüllüleri 1995 yılında, devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla
kuruldu. Bağışçılarının katkılarıyla, ilköğretim çağı çocuklarımızın okul dışı zamanlarında eğitim
desteği alabilecekleri Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri ve Gezici Öğrenim Birimleri
(Ateşböcekleri) kuran Eğitim Gönüllüleri bu mekanlarda, gönüllülerinin desteği ile çocuklarımız
için eğitim etkinlikleri düzenliyor ve onların eğitimlerine destek oluyor.
İlköğretim çağındaki çocuklarımıza okul dışı zamanlarında eğitim desteği vermek için “özgün bir
model” oluşturan Eğitim Gönüllüleri, Türkiye’nin 32 ilinde bulunan 12 Eğitim Parkı ve 58
Öğrenim Birimi ile farklı illeri dolaşan 17 Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimi ile toplam 87
noktada eğitimin ışığını yakmaya devam ediyor. Turkcell Eğitim gönüllüleri vakfı’na bağışlar
kanalı ile yardım kampanyasında destek vermektedir.
Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı
Türk Hava Kurumu
UNICEF, Türkiye
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ;

Turkcell’in Sponsorluk Projeleri

Turkcell Milli Basketbol Takımımızın Resmi İletişim Sponsoru

Turkcell Futbol Milli Takımı Ana Sponsoru

Turkcell Süper Lig TIR’ı ;

Süper Lig’e ismini veren Turkcell, Anadolu Futbol Kulüpleri’nin maçları öncesindeki özel
etkinlikleriyle Anadolu’da marka bilinirliği için ciddi bir çalışma yapıyor. Süper Lig TIR’ı ile
tüketici ile direk iletişim kuruyor.

Turkcell Ücretsiz Spor Okulları Projesi
Turkcell Süper Lig’de 12 Takıma Sponsorluk
Turkcell’in sponsor olduğu Anadolu Kulüpleri

• Genclerbirliği
• Sivasspor
• Kayseri spor
• Denizlispor
• Gaziantepsor
• Rizespor
• Ankaragücü
• Ankaraspor
• Konyaspor
• Bursaspor
• Sakaryaspor
• Antalyaspor

Turkcell, Süper Lig sponsorluğu

Turkcell, Türkiye Profesyonel Süper Ligi’ne 2005-2006 sezonundan itibaren 5 sezon boyunca
sponsor olmak üzere anlaştı. 2010 yılma kadar sürecek sponsorlukla Turkcell, Türkiye’de sporun
gelişimine ve geleceğine katkıda bulunmayı hedefliyor. Süper Lig’in yeni adı “Turkcell Süper
Lig” olarak belirlendi.

Bodrum Antik Sur Restorasyonu

Turkcell’in Görsel Kimliği
Turkcell’in en önemli özelliği halk tarafından kabul edilmiş görsel kimliğidir.Özellikle
Turkcell logosu ve yazısı tüketici algısı açısından oldukça başarılıdır.Artık geliştirdiği ürünler ile
,tüketici algısında yer edinen Turkcell’in görsel kimlik açısından marka değeri ve bilinirliği
oldukça yüksektir. Sabay araştırma grubunun marka bilinirliği çalışmasında Turkcell’le ilgili
İstanbul ‘da 1200 kişi üzerinde İstanbul’da yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar alınmıştır.

Turkcell logosu gösterilerek sorulan bu nedir? Sorusuna verilen cevaplar;
Turkcell logosu gösterilerek sorulan bu nedir? Sorusuna verilen cevaplar;
Turkcell-%83
Selocan- %6
Bilmiyorum% 1
(Sabay araştırma 2005)Bu araştırmada gösteriyor ki Turkcell’in marka olarak tüketicinin
algısındaki etkisi oldukça başanlıdır.Turkcell görsel iletişim yöntemlerinin başarısı ile altın
örümcek 2005 ödülüne layık görülmüştür.

Turkcell logosu ve Kullandığı Görsel İletişim AraçlarıTURKCELL

SÜPERLİG

CELOCANLAR

Kurumsal Marka ve Reklam ;

Çağımızda kurumlar,kuruluşlar görsel kimlik kavramına iyiden iyiye aşina hale
gelmiştir.Artık kurumsal kimlik .kurumsal marka veya bunlara bağlı bütün reklam ve halkla
ilişkiler çalışmalarında temel alman factor görsel kimliktir. Kurumsal reklam kuruluşun genel ve
halkla ilişkiler politikası gereğince, halkla ilişkiler prensiplerine sadık kalarak kuruluşun
tanıtılması, kuruluşun imajının güçlendirilmesi ve kuruluşa maddi ve manevi desteğin
sağlanması amacıyla kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alarak gerçekleştirilen tanıtım
etkinlikleri (Karpat, 1999: 73).
Bilinen en iyi tanıtım metodu haline gelen görsel reklam, hedef kitle üzerindeki algıda en
etkili metodtur.Bu sebeple kurumsal reklam kavramının doğru planlanması ve çeşitli hedef kitle
ye göre hazırlanmalıdır. Bir markanın bir isim, şekil ya da ürün adından fazlası olduğu görüşüne
dayanarak markanın “tüketici zihninde yaratılan bağıntılı çağrışımlar” (Mooij, 1998: 34) olduğu
söylenebilir.
Bunun dışında şirketlerin kendi imajlarını kurmaya neden olan faktörler aşağıdaki gibidir
• Reklam için hedef sağlamak, bulmak.
• Medyayı bilgilendirmek.
• Satışları teşvik etmek.
• Kurumun itibarını oluşturmaya yardım etmek.
• Çalışanlar için bir kimlik yaratmak.
• Kazancı haklı çıkarmak ve bunun rolünü açıklamak.
• İç uyumu oluşturmaya ve çalışanlar arasında değerleri tespit etmeye ve paylaşıma
yardım etmek.
• Finansal kurumlar ve yatırımcıları etkilemek.
• Kurumun yeni yönetimine ve isim değişikliğine işaret etmek.
• Halkla, yönetimle, özel gruplarla ve diğer fikir liderleri ile iyi giden ilişkileri
geliştirmek, desteklemek.
• Rekabete dayanan konumlandırma stratejisi olarak kimlik çalışmalarını
kullanmak”.
“Kurumsal reklamcılık ilk etapta kurumun aktivitelerini daha şeffaf bir hale getirmek ve
kurumun topluma olan katkısını, konumunu ve sorumluluğunu netleştirmek için kurum hakkında
bilgi vermeye hizmet eder” (Okay, 1999:189).(relations adv.), kimlik reklamı (identity adv.),
imaj reklamı (image adv.) ya da savunma reklamı (issue and advocacy adv.) gibi çeşitli adlar
altında ifade edilmektedir.
Amacı doğrudan doğruya mal ya da hizmet pazarlaması ve satışı olmayan kurumsal
reklamlar, kurumun hedef kitleleri ile ilişkisini ve kurum kimliğini etkilediği için kimi zaman
satış ve promosyon reklamcılığı olarak da adlandırılabilmektedir”
69).”Herhangi bir ürün ya da hizmetin tanıtımından çok, işletmenin imajını bir bütün olarak
yükseltmeyi hedefleyen kurumsal reklamın birincil amacı belirlenen hedef kitleyle
iletişimdir”(Peltekoğlu, 1998:27-28). “Reklam kampanyası stratejisi ya mal ya da hizmet
üzerinde ya da onu üreten kurum üzerinde odaklanabilir.
Mal reklamı yapmak söz konusu olduğunda, malın veya markanın nitelikleriyle ilgili
olarak malın satılması doğrultusunda bir strateji izlenir. Kurum reklamı söz konusu olduğunda
ise üretici işletmeye pazarda saygınlık, güven ve olumlu imaj yaratma amaçlı kurum reklamı
stratejisi belirlenir. Böyle durumlarda reklam kampanyasının teması kurum ve kurum kimliği
üzerine kurulur”

“Kurumsal reklamlar, ürüne karşı değil, o ürünü üreten kuruluşa karşı istek yaratmak
amacıyla yapılmaktadır. Kuruluşlar pazarda saygınlık ve güvenilirlik kazanmak için kurumsal
reklamlara başvurarak, hedef kitlede o kuruluşa karşı bir bağlılık yaratmaktadırlar. Böylelikle
kuruluşa ilişkin bir imaj oluşmuş ve varolan imajı güçlendirimiş olmaktadır. Tüketicinin giderek
bilinçlendiği ve seçici olabildiği günümüzde, ürünün adı, özellikleri, rengi, ambalajı vb. yanında,
o ürünün hangi firma tarafından üretildiği büyük önem taşımaktadır. Kurum kimliğinin
oluşturularak hedef kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi, olumlu geribildirimlerin alınmasını
sağlamaktadır” (Gürüz, 1998:27).

Kurumsal reklam,kuruluşların,kururnların,şirketlerin yarattıkları felsefeleri ,sistemleri
planlamalarını ,logo,amblem gibi görsel kimlik faktörlerini geniş halk kitlelerine aktarma
aracıdır. Bu noktada kurumsal reklam, kurum kimliğini dört ana unsuru ile (kurumsal felsefe,
kurumsal iletişim,kurumsal davranış ve kurumsal dizayn) yansıtarak olumlu bir kurum imajı
oluşturma işlevini yerine getiren etkin bir iletişim ortamı olarak tanımlanabilir.
Markanıza tüketici bağlılığını garanti edecek sihirli formüller yoktur. Ancak bu yolda büyük
yararlar sağlayabilecek bazı kurallardan söz edebiliriz. Bunlar;
• Pazar ve rekabet analizleri
• Tüketici araştırmaları
• Marka konumlandırma çalışması
• Hedef kitle tanımı
• Dağıtım ve promosyon stratejisi
1998’de uluslararası bir iş dünyası üyesi ve araştırma kurumu olan The Conferance Board,
Birleşik Devletler ve Avrupa’daki büyük şirketlerin yöneticileri arasında bir anket yapmış ve bu
yöneticiler bir markanın stratejik haşarısı için üç ana etken olduğunu belirlemişlerdir:
• Marka logosunun / kimlik sisteminin güçlülüğü.
• Görsellik ve betimlemenin etkili kullanımı.
• Markayı bir sloganla tam olarak ifade edebilme yeteneği

Gsm sektörü ve Markalaşma ;

Bilgisayarın insan hizmetine sunulmasından sonra günümüze kadar olan süreçte kablosuz
haberleşmeye geçiş bir devrim niteliği taşımaktadır. Telsiz kavramından kablosuz telefona
geçişle beraber dünyada yepyeni bir sektör oluşmuş alt yapısı sistematiği ve geliştirme
metodlarıyla dünyanın en hızlı büyüyen sektörü ortaya çıkmıştır.
Bu teknolojik gelişme internetin devreye girmesi ile yeni bir sürece girmiştir.Öyleki on yıl
gibi kısa sürede gsm sektörü birçok ülkede en fazla vergi veren sektör haline almıştır.Tüm
dünyada birbirine bağlı olan bu sistem hızlı haberleşmeyi, hızlı globalleşmeyi ve ticaretin
büyümesine sebeb olmuştur.
Gsm sektöründeki firmalar bir markanın planlanıp, yaratılıp, yaşatılması ve korunması
konusunda oldukça hassas olmak zorundadırlar. Çünkü tüketiciye hizmet sunarak faliyet
göstermektedirler. Oldukça yüksek ücretler ödenerek elde eldilen gsm lisansları ciddi bir koruma
altındadır. Devletlerin tekelinde bulunan haberleşme sektörü gsm firmaların devreye girmesi ile
özelleşmiş ve buradan elde edilen gelirlerin cazibesi bütün haberleşme sektörünün önünü
açmıştır.Gsm firmaları marka bilinirliliğini ve kimliğini genişletmek için cok ciddi görsel reklam
ve soysa iletişim faliyetleri gerçekleştirmektedir.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, markalaşmamn sağlıklı olması öncelikle kuruluş
yöneticilerinin doğru planlamasından geçmektedir.Bu sebeple gsm firmaları çıkartacakları her
yeni ürün için cok geniş kapsamlı araştırmalar ve ölçümlemeler yapmaktadır. Her türlü yeni
ürrün için ciddi reklam ve sonsorluk bütçeleri ayrılarak markaların kalıcı olmalarını ve
bilinirliliklerini arttırmaya çalışmaktadır.
Ülkemizdeki durum ise, markalaşma sürecinde Turkcell’in bir adım önde olduğunu
göstermektedir. Bunun sebebi firmanın marka çeşitliliğini ve tüketicideki algısını korumasıdır.
Telsim’e devlet tarafından el konulmasından sonra Telsim ciddi bir bilinirlilik kaybına
uğramıştır. Telsim’in yeni sahibi olan dünya devi Vodafone hala hazırda kendi markasını Telsim
için kullanmamaktadır. Bunun sebebi Telsim’in alt yapısının yetersiz olması ve türk halkındaki
imajıdır. Vodafone yetkililerin yaptıkları araştırmalar sonucunda gereği ortaya çıkmıştır.
Dünyada en iyi gsm hizmeti veren firma olduğunu idda eden Vodafone kendi markasının
yıpranmasına izin vermemiş tüketicideki yüksek beklentiyi dikkate almıştır. Diğer bir gsm
firması olan Avea ise iki ayrı gsm f irmasının birleşmesi ile oluşmuş ve bu oluşumun sonucunda
yenibir marka ile piyasaya girmek zorunda kalmışlardır. Haliyle sürekli belirttiğimiz şirket üst
yönetimlerinin doğru marka planlaması çok gecikmiş ve yatırımlar aksamıştır.Buda Avea nın
markalaşma sürecinde büyük bir eksikliktir.
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde istikrarlı bir üst yönetim planlaması ile yola çıkan
Turkcell piyasada hakim oyuncu haline gelmiştir. Hatalı üst yönetim çalışmalarının bir sonucu
olarak, Telsim ve Avea nın markalaşma süreci aksamış ve bu firmaların marka değeri düşük
kalmıştır.

Marka Değeri ;

Marka değeri: Bir markayla, o markanın adıyla, simgesiyle bağlantılı ve bir firmaya veya
firmanın müşterilerine ürün ve hizmet yoluyla sağlanın değeri artıran ya da eksilten aktifler ve
taahhütler bütünüdür.
Marka değeri marka bilgisi ve markaya karşı tüketici tutum ve davranışları olmak üzere
iki bileşenden oluşmaktadır. Marka bilgisi, marka farkmdalığı ve marka imajı olmak üzere iki
ana parçadan oluşmaktadır.Marka Farkmdalığı: Markadan haberdar olma, tüketicininin
hafızasında markanın rakiplerle karşılaştırmalı olarak aldığı yerdir.
Marka farkındalığı marka kimlikleri olarak nitelendirilen, işaret, logo, söz vb. İşlevlerini nasıl
başarıyla gerçekleştirdikleri sorunu ile ilgilidir. Marka farkındalığı, marka tanınırlığı ve marka
hatırlanma başarımım içerir.
Marka tanınırlılğı, markaya dair bir ipucu verildiğinde tüketicinin önceki bilgilerini
kullanma yeteneği ile ilgili olup; tüketicinin markayı diğer markalardan ayırt
edebilmesidir.Marka hatırlanma, tüketicinin doğru bir şekilde markayı bellekten çağırma ve
markayı bellekte oluşturma yeteneğidir.
Marka İmajı: Ürün kişiliği, duygular, ve hafızada oluşan çağrışımlar gibi tüm belirleyici
unsurları içerecek şekilde markanın algılanmasıdır.
Marka değeri marka imajımda içine alan geniş bir kavram olarak kabul edilmelidir.
Marka imajı, marka çağırışımlarmm hafızada tutulması ile yansıtılan marka hakkında
algılamalarla tüketici zihninde oluşmaktadır. Marka çağrışımları beş ana katagori içinde
sınıflandırılabilir;
1. Nitelikler: Marka, alıcının zihninde bazı özellikle çağrışım
yapmalıdır. Turkcell’in en büyük,kaliteli oluşunun tüketici
zihninde canlanması gibi.
2. Yararlar: Marka, nitelikleri ile beraber yararlan da tüketici
zihninde hatırlanmalıdır. Turkcell’in her yerde kullanılması ve her
yerde satış noktasının bulunması gibi,
3. Şirket değerleri: Marka, şirket değerlerini taşımalıdır.
Turkcell’in iyi organize olmuş ve yenilikçi bir şirketi çağrıştırması
gibi.
4. Kişilik: Marka bazı kişilik özellikleri çağrıştırmalıdır.
Turkcell’in çeşitli hizmet grupları ile( gençturkcell,kamucell gibi )
genç,orta yaşlı, yaşlı veya öğrenci,memur gibi kişiliklere
bürünmesidir.
5. Kullanıcılar: Marka, ne tip insanların onu alacağını
çağrıştırmalıdır. Turkcell’in ayrı ürün grupları ile her kesime etki
etmesidir.

Marka Kimliği ;

Çağımızda markalarında insanlar gibi bir kimliği hatta öz geçmişi bulunmaktadır.Bu
sebeple markalar ve bireylerin, kimlik özelliklleri tanınma açısından önem arz etmektedir.Bir
kimsenin bir grubun bireyselliğini, ayırt edici özelliğini oluşturan, kendini kendi olarak bilmesini
sağlayan sürekli ve temel özelliklerdir.
“Markanın kimliği markanın sahip olduğu kalıcı özelliklerin bir işlevidir, fakat marka kimliği
geliştirilmeli ve reklam, tasarım, ambalaj, etkin dağıtım ve teşhir vasıtasıyla tüketiciyle
bağlantısı kurulmalıdır. Bunlar markanın kimliğini tüketici zihninde konumlandırır, güven oluşturur ve satın almayı teşvik eden ortamı yaratır.
,Turkcell farklı ürün grupları sunarak hedef kitle üzerinde çeşitliliğin sağladığı güçle marka vaadinin etkili bir iletişim kurmasını sağlamaktadır.Turkcellin
bir reklamında adını vurgulaması gerekmemektedir.Sadece amblemi veya logosu bile hedef
kitlenin algısında yer ettiği için,sadece bu vurgularla hedef kitle ile arasında iletişim
kurabilir.Markanın hatırlanma gücü tamamıyla toplumun algılamasına bağlıdır.bu sebeple
kimliğin öğeleride bu algı sistemine göre planlanmalıdır.

YENİ

Bir kuruluş toplum içindeki imajının sağlamlığı veya zayıflığı ile markaya artı veya eksi
değer katabilir.Yine markayı yaratan kuruluş doğru planlama ile markanın yaşam sürecinde direk
etkilidir.Kuruluş ile marka arasındaki ilişki bir anne ile çocuğunun ki kadar hassasdır.Düşünün ki
incelenen marka bir kurum markası ise kuruluş hem üreten ,hem de ürün durumundadır.Bu
durum incelediğimiz Turkcell için fazlasıyla geçerlidir. Marka kavramı bir değer yaratım sistemi
olarak görülmektedir. “Bir şirketin değer yaratımına nasıl yaklaştığı ve geri kalan tüm
markalama süreci, şirketin kendisini kurumsal yaşam döngüsü içinde nerede bulduğuna bağlıdır”
(Moon ve Millison, 2003: 73).Turkcell gibi hizmete dayalı sektörlerde, hem üreten hem ürün
olarak yapılacak hatalar, firmanın Pazar payının düşmesine çıkardığı yeni ürünlerin yaşam
süreçlerine olumsuz etki yapar.
tüketicinin aklında en çok kalan şey fırmanın ,kuruluşun ya da markanın adıdır. “Bir marka bir isimdir, bir özel isim ve tüm özel isimler gibi genellikle büyük harfle
başlar. İster bir bireye, bir şirkete ya da topluluğa ait olsunlar tüm özel isimler birer markadır. ”
Markanın öğelerinden oluşan bir bütün ,markanın ismi duyulduğunda tüketicinin zihninde bir algı olarak ortaya çıkar. bir markanın en önemli sembolü isimidir.
Böyle bir ortamda kuruluşların yarattığı markalar, tüketici ile direk temastan önce görsel
temas kurmaktadır.Yaratılan ürünün kendisi ve isminin görsel kimliği oluşmaktadır.Bu tip
oluşumlar tüketicinin algısındaki en önemli faktörlerdir. Markanın görsel tasarımı, öncelikle
logoda ve amblemde kendini göstermektedir. Markanın logosu ve amblemi bir kuruluşun imajını
yansıtan görsel unsurların başında gelmektedir. Kuruluş hakkındaki iletileri etkili bir şekilde
hedef kitleye ulaştırmada logo ve amblemin kullanılmasının bir avantajı da buradan aktarılan
iletinin kontrol edilebilirliğidir.
Logo ve amblem çoğunluk bir arada kullanıldığı için karıştırılmaktadır. Amblem “tanıtıcı
bir işaret olarak kullanılan biçim ya da simge” (Gülsoy, 1999: 175) olarak tanımlanmaktadır.
Logo ise, “belirli bir marka için tasarlanmış olan, özel bir tipografıyle ve belirli bir biçimde
yazılan, tüm ortamlarda aynı biçimde yer alan marka adı, kurum adı, yayın adı vb.” olarak
anlatılmaktadır.Bugün reklam ajanslarının bir kuruluş için çalışmaya başladığında ilk
planladıkları şey kurumsal kimlik ve buna bağlı görsel tasarımdır.
Çünkü firmaların bütün kurumsal dokümanlarında hazırlanan logo ve amblemler olacaktır.
“Logolara ek olarak bir marka, tüm imajı ya da izlenimi (bir ürün görünüşü ve hissettirdikleri),
ürünün ambalajlanış ve tüketiciye sunuluş şekli ile de tanınmış hale gelebilir. Bu tip
anımlandırma özellikleri genellikle marka görsel kimliği olarak adlandınlır” (Knapp, 2002: 98).
ncelediğimiz turkcell örneğinde logo,amblem ve isim üçgeninin yaratılmış olan görsel kimlik ile
üketici üzerindeki etkisi fazlasıyla hissedilmektedir.

Hizmetler
Mal kavramından hizmet kavramının ayrılan en büyük özelliği mal gibi fiziksel bir varlık
olmamasıdır.Hizmet fiziksel olmamakla beraber ,görsel olarak hedef kitle üzerinde etkili
olabilir.Örneğin bir restaurantta sunulan yemek kadar, yemeğin sunuluş biçimi ,personelin tavrı.
gibi hizmet faktörleride etkilidir.Aslmda her türlü fikir ve söylem hizmet olarak
değerlendirilebilir.
Günümüzde mal ve hizmet iç içe geçmiş durumdadır.Bu iki kavram her kurumsal
firmada ve marka da birlikte değerlendirilmeli ve planlanmalıdır.lncelediğimiz turkcell
örneğinde hizmet kavramı daha fazla ön plana çıkmakta , verilen hizmetlerin ağırlığının
interaktif ve telekomünikasyon tabanında olması ,firmanm günlük hayatta çok daha fazla yaşama
girmesi sağlamakta. Buda Turkcell’in ürettiği mal ve hizmetle hedef kitle üzerinde etkisinin
devamlı olması için sürekli görsel ve interaktif iletişim metodları ile hizmetlerini tanıtma
zorunluğu yaratmaktadır.

Marka, Kurum Markası ve Turkcell Örneği ;

Günümüzde marka kavramı hem iş dünyası hemde akademik dünya için ilk defa
karşılaştığı bir kavram değildir.Fakat marka kavramı, bir kurum kavramı kadarda temelleri belli
bir kavram değildir.Bunun temel sebebi marka kavramının yaşayan dünyanın, hızlı değişimine
ayak uydurmasıdır. Bir markayı yaratmak bir sanat eserini yaratmak kadar hassas olabilir.Çünkü
yaratılan markanın, başarılı olacağına dair herhangibir şart yoktur.Burada anlaşılmak zorunda
olan, marka kavramının gündeme geldiğinden bugüne kadar oluşan gelişmeler, aslında markanın
oluşma ve yaratılma sürecinin çok eskiye dayandığını göstermekedir.
İyi incelendiğinde Türkiye’de marka kavramı avrupa topluluğuna giriş sürecinde uygulanan kriterlerdeki zorunlukla beraber daha önem kazandığıdır.
Televizyonun Türkiye’ye gelmesi ve firmaların görsel kimliklerini oluşturmaya
başlamasıyla dengeler değişmiştir. Özellikle 1980 li yıllardan sonra, markalar kurum
simlerinden daha öne çıkmaya başlamış ve marka isimlerinin değerleri artmıştır.
Markanın türk halkındaki bilinirliliğine ve imajına göre patentli markaların değerleri
milyon dolarları bulmaktadır.lncelemede bulunduğumuz Turkcell örneğinde Turkcell çatısı
altında çeşitli alt markalar yaratılmıştır.(hazırkart, Turkcell-im gibi) Bu markaların
yaratılmasının sebebi halkın ilgisini çekmektir, gibi başarısını kanıtlamış markalar bir şekilde,
diğer iletilerin arasından sıyrılarak tüketici ile daha ciddi bir bağ kurabilmeyi amaçlamaktadırlar.
bilinmesi gereken en önemli konu tüketicinin tercih ettiği marka olabilmek için ürün
kalitesinin yanında iletişimsel anlamdaki başarısına bağlıdır.

SONUÇ ;

Yaptığımız bu çalışmada iki ana soru sorulmuştur.Bunlar;
-Turkcell bir marka mıdır? –
Marka olarak başarılı mıdır?
Gsm sektörünün genel olarak hizmet sektörü ile ilgili olduğu bilinmektedir.Hizmet
sektörünün ürettiği ürünlerin marka olabilecek potansiyele sahip olduğu literatür çalışmalarında
tesbit edilmiştir.Bu sebeble Turkcell’in marka olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu
söylenebilir.
Turkcell’in Türkiye’nin en büyük gsm operatörü olarak kuruluşu,geçmişi incelendiğinde
,kurumsallaşma ve markalaşma açısından oldukça ciddi süreçlerden geçildiği
görülmektedir.TurkceH’in tüketici nezdinde yerleşmiş bir kurum felsefesi,vizyonu ve misyon
değerleri bulunmaktadır.Hazırlanmış olan amblemiJogosu ve kurumsal renkleri tüketici algısında
yer etmiştir.Bütün görsel çalışmalarda kullanılmaktadır.Turkcell görsel iltişim kanallarının
tamamında oldukça iyi olarak kullanmaktadır.Ciddi bir görsel iletişim alt yapısı olduğunu
görmekteyiz.Buradan da anlayacağımız gibi Turkcell marka bilinirliği konusunda rakiplerinden
oldukça önde yer almaktadır.Bu incelememizde de ortaya çıkan sonuçlar ışığında Turkcell’in bir marka olduğu yargısını kabul edebilriz.
Markanın başarılı olup olmadığının pek çok farklı değerlendirmesi olabilir.Ama bir
markanın stratejik başarısı için Duaene E. Knapp’ın belirttiği ;marka logosunun ve kimlik
sisteminin güçlülüğü.görsellik ve betimlemelerin etkili kullanımı ve markayı bir sloganla tam
olarak ifade edebilme yeteneği olarak sıralanan üç ana faktör,Turkcell açısından
değerlendirildiğinde ,bu bileşenlerin gerçekten iyi bir karışımla kullanıldığı görülmektedir.
Bu da Turkcell’in güçlü bir kimliğe sahip olduğunu göstermektedir.Turkcell’in kurum
felsefesi,vizyonu vemisyonu gibi değerlerin hedef kitle tarafından algılandığı
söylenebilir.Böylece görsel kimliğinde tüketici üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır.Görsel
iletişim kanalarının, interaktif iletişim kanaları ile birlikte tüketici üzerinde etkisinin genişlediği
ve markanın daha fazla anlaşılır hale getirildiği gözlemlenmiştir.TurkcelPin görsel kimlik ve
reklam çalışmalarında hedef kitlenin doğru tesbit edildiği.hedef kitleler uygun ürünlerin
geliştirdiği görülmektedir.Pazarlamasını yaptıkları ürünlerin görsel olarak tüketiciyle iletişiminde elde edilen başarıda ,şirket yönetiminin kurumsal yapısı etkili olmuştur.
Görsel iletişim çalışmalarında kullanılan sloganların tüketici tarafından benimsenmiş
olduğu dikkat çekicidir.Bu da gösteriyor ki görsel öğelerle slogan birbirini tamamlamıştır.Yani
marka stratejik olarak bir bütünlük arzetmekte ve tüketici etkisinde başarılı olmaktadır.
Markanın başarısı için yapılan bir başka değerlendirme ise dört temelde
incelenebilir.Kalite,hizmet,ilk olmak ve farklılaşma olan bu faktörlerden kalite iki biçimde
incelenebilir.
-Var olan kalite,
-algılanan kalite
Marka açısından bakıldığında algılanan kalitenin, marka algısını etkilediği bir
gerçektir.Bu da tüketicinin algısında marka değerinin oluşumuna etkili olacaktır.Yaptığımız
çalışmada markanın ürünlerinin kaliteli olmasının marka tercihinde etkili olduğunu
görmekteyiz.Kalitenin yanı sıra “Turkcell’in hizmetlerini nasıl buluyorsunuz?” sorusuna %36,50
gibi bir katılımcı iyi tercihlerinde yoğunlaşmıştır.%25 gibi bir katılımcı ise çok iyi tercihinde
bulunmuştur.
Bu sonuçlar Turkcell’in hizmet olarak beğenildiğini göstermektedir.Tabii ki bu sonuç
Turkcell’in sektörde lider olması ve rakiplerinin zayıf olmasından kaynaklandığı gerçeği
unutulmamalıdır.Ilerleyen tarihlerde güçlenen piyasa rekabeti ile bu dengeler değişebilir.Çünkü
Turkcell’in fiyatlarının pahallı bulunduğu ve tüketicinin tercihinde bu faktörün etkili olduğu
yaptığımız ankette net olarak görülmüştür.
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren Turkcell gibi firmaların sağladığı hizmet kalitesi
kadar hizmet sonrası faaliyetleride önemlidir.Turkcell’in interaktif faaliyetleri ile bu konuda
tüketiciyi rahatlattığı tesbit edilmiştir.İnternet sitesi ve sms sistemi ile tüketiciyi kampanyaları ile
bilgilendirmekte,tüketici ile ilgili yapılacak işlemleri, süper şifre adındaki hizmeti ile
kolaylaştırmaktadır.
Yatırım planlarında özellikle kontör işlemlerinde, tüketiciyi memnun edecek ve kullanımı arttıracak sistemlere ağırlık vermiştir.Bu kontör sistemi yaptığımız ankette tesbit ettiğimiz 15-26
yaş grubu kullanıcılar ile orta gelir seviyesi kullanıcıların ağırlıkta kullandığı bir üründür.Bu tip
çalışmalar ile marka farklılaştırması yaratılmıştır.Böylece pek çok hedef kitlenin zihninde bir
konumlandırma olarak fark yaratma bağlamında ürün yerleştirmek için yürütülecek çalışmaların
bir başlangıcı olarak alınabilir ve yaratılan etkinin uzun bir zaman dilimine yayılması sağlayarak
bir avantaja dönüştürülebilir.
Marka farklığında Turkcell gibi kurumsal kimlik sahibi firmaların, kullanıcılarının
zihinlerinde “bu markanın farklı yanı” diye başlayan bir algı bütünü oluşturması
gerekmektedir.Bu tip bir çalışmada görsel reklamın etkisi büyüktür.Yaptığımız ankette Turkcell
reklamlarının tüketici algısında ciddi bir yeri olduğu görülmektedir.Bu da kuruluş yönetiminin
yaptığı araştırmalarla elde ettiği sonuçların doğru yorumlandığını göstermektedir.Turkceirin
global bir oyuncu olarak farklı ülkelerde farklı markalarla yer aldığıda unutulmamalıdır.Ülke
genelindeki marka başarısı haricinde bölge ülkelerinde de başarılı markalar yaratmıştır. Tabii
anket sonuçlarında ilginç sonuçlarda bulunmaktadır.Gsm operatörü kullanıcılarının ücretlerin
ucuz olmasını tercih ettiğini bir gerçektir.
Kaliteli hizmeti ucuza almak isteği tüketici üzerinde etkilidir.Türkiye’deki gsm sektöründe
Telsim ve Avea’da yaşanan yönetim istikrarsızlıkları Turkcell’in tercihinde etkili olmaktadır.Bu
da daha önce bahsettiğimiz gibi,tüketici için önemlidir.Diğer rakiplerde hizmet kalitesinde artış
olursa Turkcell’in tercih edilme oranları düşebilir.Bu sonucu tablo:27’den çıkartabiliriz.Çünkü
tüketiciler ucuz olması sebebiyle bir diğer operatörü ikinci olarak satın almıştır.
Bunun yanı sıra TurkcelFi ürün ve hizmet kalitesinde beğenirken pahallı bulduğunuda
görüyoruz.Yaptığımız çalışma da piyasa rekabetinin şu anda ki durgunluğunun bitmesi ,Avea ve
Vodafone’nun ciddi bir çalışma ile devreye girmesi ile Turkcell’in de yeni ürünler geliştireceği ve
tüketicinin hem kaliteli hem de ucuz hizmet alacağı görülmektedir.

4.TurkcelI’in En Fazla Abonesi Olan İstanbul’un Dört bölgesinde Turkcell Markası Üzerine Bir Araştırma
4.1 Soru Formunun İçeriği
Soru formunda deneklere toplam 15 soru sorulmuştur.llk üç soru deneklerin özelliklerini tanımlamak amacıyla sorulmuştur.
İlk sorumuz deneklerin cinsiyetini belirlemek amacındadır.Cinsiyetiniz ?kapalı olarak denek davranışlarında cinsiyet farklılığının sonucu amacıyla sorulmuştur.
İkinci soruda sorumuz deneklerin yaşıdır.Belirli yaş gruplarına göre ayrılarak sorulan soruda yaş gruplarının faklılığını tesbit etmek istenmiştir.
Üçüncü sorumuzda, Eğitim durumu detaylı olarak sorulmuştur.Bütün deneklere sorulan kapalı uçlu bir sorudur.
Yine Dördüncü sorumuz gelir seviyesidir, kapalı uçlu bir soru olup gelir seviyesine göre tercihleri ortaya çıkarmaktadır.
Beşinci sorumuz Cep telefonu kullamyormusunuz ? Bu sorumuzda kapalı uçlu bir sorudur.
Altıncı soruda Aklınıza ilk gelen gsm operatörü firması nedir?Bu soruda ankette yönlendirme yapmamak için açık uçlu olarak sunulmuştur.
Yedinci sorumuz Sizce En İyi Hizmeti Hangi Gsm Operatörü Veriyor?Bu soruda Tüketici gözündeki en iyi hizmet veren operatörün tespiti amaçlanmıştır.
Sekizinci sorumuzda Deneklerin En ucuz gsm operatörü hangisidir? Sorusu sorularak tüketici gözünde hangisinin en ucuz operatör olarak algılandığı sorgulanmaktadır.
Dokuzuncu soruda Turkcell’i düşününce aklınıza gelen ilk cümle nedir? Yine açık uçlu sorulan bu sorumuzda amaç ,markanın sloganının kendiliğinden hatırlanma oranının belirlemektir.
Onuncu soruda Turkcell denince aklınıza ilk gelen görüntü nedir? Açık uçlu sorulan bu soruda amacımız Turkcell’in hedef kitlesi ile görsel olarak kullandığı görsel iletişim araçlarını ve bunların hedef kitlenin zihninde bıraktığı yer edinme oranını belirlemektir.
Onbirinci soruda Turkcell ile ilgili olarak bilgi edinme kanallarım öğrenmek amacıyla sorulmuştur.Turkcell ile ilgili bilgileri hangi kanaldan alıyorsunuz?Bu soruda açık uçlu cevap
95
anahtarı kuUanılmışür.özellikle gazete, tv gibi şıkların yanı sıra interaktif kanallarda şıklara konulmuştur.
Onikinci soruda Turkcell’in hangi hizmetlerini kullanıyorsunuz?Sorusu sorulmuş ve Turkcell’in en fazla kullanılan ürünleri olan Sms.MmsJntemet sitesi,Turkcell-im,Wap,Corbuss seçenekleri sorulmuştur.
Onüçüncü soruda açık uçlu bir soru sorarak Turkcell’in hizmetlerini nasıl buluyorsunuz ?
sorusu sorulmuştur cevap şıkları olarak çok kötü,kötü,orta,iyi,çok iyi seçeneklerinden biriyle değerlendirmeleri istenmiştir.
Ondördüncü soruda,Sizce Turkcell kurumsal bir makamıdır?Sorusu sorularak tüketici ve toplumun Turkcell markasını ne kadar kurumsal gördüğü konusu araştırılmıştır.
Onbeşinci soruda ,Daha önce kullandığınız bir operatör var mı ,değişikliği hangi operatöre geçerek yaptınız.? Sorusu açık uçlu olarak sorulmuştur.cevap seçenekleri Turkcell’den Avea ya, Turkcell’den Telsim’e,Telsim’den Turkcell’e, Telsim’den Avea’ya ,Avea’dan Turkcell’e, Avea ‘dan Telsim’e ,Hiç değiştirmedim.belirlenmiştir.
Onaltmcı soruda Hangi operatörleri kullanıyorsunuz? Sorusu sorularak Birden fazla operatörün kullanılıp kullanılmadı tesbit edilmeye çalışılmıştır.
4.2 Araştırmanın Bulguları ve Bulguların Değerlendirilmesi
Tablo 2: Ankete katılım
BÖLGELER DENEK SAYISI SORULAN SORU
KADIKÖY 125 16
BEYKOZ 125 16
BEŞİKTAŞ 125 16
BAKIRKÖY 125 16
Yaptığımız çalışmada 16 soruluk bir anket hazırlanmış İstanbul popülasyonunun en yüksek olduğu bölgelerde 600 denek tesbit edilip anket cevaplan alınmış ve değerlendirilmiştir.
96
4.2.1 Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı Bulgular ve Bulguların Değerlendirilmesi
Tablo:3 Ankete Katılan Deneklerin Cinsiyet Dağılımı Cinsiyetiniz?

Yapılan anketteki bu soruda , Erkekler%71 ,Kadınlar %29 gibi bir sonuç alınmıştır.Ürün gruplarında cinsiyet açısından farklılık olmadığından cinsiyet seçeneği kota olarak belirlenmemiştir.
Tablo:4 Ankete Katılan Deneklerin Yaş Dağılımı
Yaşınız?

Yapılan ankette Genç yaş grubu dediğimiz 20-26 yaş grubu %43,17 gibi oldukça önemli bir oranda çıkmıştır.%36,33 lük 15-20 yaş grubununda yüksek çıkması genç nüfus oranı yüksek olan ülkemizde gsm operatörlerinin ürün stratejileri açısından önemini göstermektedir.

Turkcell İletişim Twitter’da

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, sosyal medyanın verimli kullanıldığında insanların nasıl hayatına nasıl değer kattığını bu kez popüler paylaşım sitesi Twitter üzerinde kanıtladı. Mobil internetin avantajlarını hayatın her alanına yaymayı hedefleyen Turkcell, Twitter üzerinde müşterilerinin markaya doğrudan ulaşmasını sağlayacak Turkcell Hizmet hesabını oluşturdu.

@TurkcellHizmet hesabı üzerinden ulaşılabilen “Turkcell Müşteri Hizmetleri” için Turkcell bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Twitter hesabının devreye girmesinden önce ekibe sosyal medyada iletişim üzerine özel bir eğitim verildi. Ekibin görevi, müşterilerin Twitter üzerinden ulaştırdığı sorularına hızla cevap vererek en kısa sürede çözüm üretmek.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Lale Saral Develioğlu; “Önce Müşterim”i tüm şirketin değerlerinden biri olarak benimseyen Turkcell’in, müşteri deneyiminin çıtasını sürekli yükselttiğini ifade ederek; “Markayla müşteri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor ve tüm müşterilerimizi hizmetle buluşturabilmek için değişen müşteri davranışlarını da gözlemleyerek sosyal medyayı bir diyalog kanalı olarak görüyoruz. Tüm yorumlara açık olan sosyal medya, Turkcell için müşterilerinin sesini dinleyebileceği, geri bildirim alabileceği, diyalog kurabileceği etkileşim olanağı ve çözüm sunan bir platform olması adına büyük değer taşıyor” dedi.

Twitter kullanıcısı olan herkes Turkcell Hizmet Twitter hesabını twitter.com/TurkcellHizmet adresinden takip edebiliyor, bilgi almak istediği konuları, sorularını ve önerilerini aktararak çözüm bulabiliyor. Turkcell ile ilgili haber, gelişme ve sürprizleri ise şirketin kurumsal Twitter hesabından (twitter.com/turkcell) takip etmek mümkün. ​​

twitter